Cel projektu

Głównym celem projektu jest przygotowanie i zgłoszenie do ochrony 5 innowacyjnych patentów z dziedziny geofizyki górniczej.  Rozwiązania, które są przedmiotem projektu to pięć tematów z obszaru geofizyki górniczej, które planowane są do zgłoszenia celem ochrony w poszczególnych wybranych krajach, gdzie przeprowadzono już wstępne analizy rynku związane z zapotrzebowaniem na tego typu specjalistyczne systemy i metody. Obecnie po przeprowadzonych zarówno krajowych jak i międzynarodowych rozmowach z potencjalnymi odbiorcami powyższych rozwiązań można stwierdzić, że istnieje duże zapotrzebowanie i realna możliwość zastosowania wynalazków przez przedsiębiorców mających siedzibę zarówno w Polsce (Jastrzębska Spółka Węglowa, Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o. o. itp., ) jak i na arenie międzynarodowej (Chiny).

Te nowatorskie rozwiązania opracowywane w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach wykorzystywane będą przede wszystkim w kopalniach na terenie Polski oraz na międzynarodowym rynku górniczym, w szczególności na Ukrainie, w Australii, w RPA, w Chinach oraz w Rosji. Realizacja projektu pozwoli na ochronę kluczowych rozwiązań, które będą oferowane firmom i instytucjom, oraz dalszą ich komercjalizację na otwartym rynku krajowym i międzynarodowym. Instytut EMAG dzięki przeprowadzeniu kilku procedur patentowych w krajach wymienionych powyżej uzyska przewagę konkurencyjną nad innymi firmami i instytutami działającymi w obszarze geofizyki górniczej. Zaproponowane rozwiązania będą zabezpieczone pod względem wartości intelektualnej, a Wnioskodawca uzyska zwiększenie konkurencyjności na arenie międzynarodowej i krajowej, co przełoży się na wzmocnienie współpracy Instytutu EMAG reprezentującego sektor nauki i współpracujących z nim w ramach centrum naukowo-przemysłowego przedsiębiorstw. Efektem tego działania będą podpisane umowy licencyjne pełne niewyłączne, lub umowy na zakup patentów.

Projekt obejmuje wsparcie ochrony praw własności przemysłowej wytworzonych w Instytucie EMAG rozwiązań, które są wynikiem przeprowadzonych prac rozwojowych i projektów finansowanych przez Fundusz Coal & Steel.

Wnioskodawca przewiduje w trakcie realizacji projektu jak i po jego zakończeniu zabezpieczenie rozwiązań na terenie innych państw, jeśli tylko pojawią się sygnały z rynków zagranicznych o możliwości współpracy, a tym samym zwiększenia dochodów z działalności eksportowej ITI EMAG.

Drukuj