Skrót opisu

Sposób wykrywania i minimalizacji zagrożenia metanowego w rejonie ściany wydobywczej polega na tym, że na wybiegu ściany wydobywczej dokonuje się okresowo lokalizacji rejonów, w których występują koncentracje naprężeń (N) metodą pasywnej tomografii prędkościowej z wykorzystaniem sejsmometrów (8) i niskoczęstotliwościowych geofonów (9). Jednocześnie dane te porównuje się z bieżącymi pomiarami sejsmoakustycznymi lokalizującymi miejsca (M) zgrupowania trzasków towarzyszących pękaniu górotworu na wybiegu wyrobiska ścianowego, z pomiarami zawartości metanu i pomiarami przepływu powietrza w tym wyrobisku. Przy czym, miejsca koncentracji naprężeń (N) przed frontem ściany wydobywczej lokalizuje się dodatkowo poprzez wykonywanie aktywnej tomografii osłabieniowo – tłumieniowej z uwzględnieniem pozycji usytuowania kombajnu ścianowego (13) w wyrobisku ścianowym (B), następnie dokonuje się korelacji wyżej wymienionych parametrów w aspekcie czasowym i przestrzennym, a po stwierdzeniu, że współczynnik korelacji przekracza założoną wartości krytyczną realizuje się procedury profilaktyczne minimalizujące zagrożenie metanowe.

W układzie pomiarowym do mikroprocesorowego układu analitycznego (5) podłączony jest sejsmiczny system rejestrujący (1), system metanometryczny (3), układ wykonawczy (6) oraz panel sygnałów ostrzegawczych (7). Przy czym, do sejsmicznego systemu rejestrującego (1) z co najmniej czterema sejsmometrami (8), z co najmniej czterema niskoczęstotliwościowymi geofonami (9) i z co najmniej dwoma czujnikami naprężeń (10) podłączony jest sejsmoakustyczny systemem rejestrujący (2) z co najmniej czterema geofonami (11) oraz układ kontroli położenia i pracy kombajnu ścianowego (4) z czujnikiem położenia kombajnu ścianowego  (12).

Drukuj