Stan techniki

Precyzyjna synchronizacja sieci pomiarowych w różnych stosowanych na terenie kopalń systemach geofizycznych ma wpływ nie tylko na zwiększenie dokładności lokalizacji rejestrowanych zjawisk geofizycznych, ale przede wszystkim umożliwia integrację tych sieci. 

Zintegrowane sieci z natury rzeczy zawierają większą liczbę różnorodnie rozmieszczonych w przestrzeni czujników, co z kolei stwarza nowe szersze możliwości wszechstronnej interpretacji zjawisk. 

Specyfiką kopalnianych sieci pomiarowych jest usytuowanie ich pod ziemią. Synchronizujący sygnał GPS musi być transmitowany z powierzchni za pomocą linii teletechnicznych lub kopalnianych sieci Ethernet przewodowych lub światłowodowych standard IEEE 1588 protokół PTP w przypadku, gdy lokalne dołowe koncentratory pomiarowe sygnałów sejsmoakustycznych lub sejsmicznych umieszczone są pod ziemią.

Każdy kanał pomiarowy w cyfrowych geofizycznych sieciach pomiarowych składa się zazwyczaj z nadajnika cyfrowego współpracującego z czujnikiem i odbiornika cyfrowego połączonych przewodowym torem transmisyjnym.

Czujniki pomiarowe i współpracujące z nimi nadajniki cyfrowe usytuowane w pobliżu ściany wydobywczej w przypadku systemu sejsmoakustycznego lub w różnych punktach kopalni w przypadku systemu sejsmicznego wykorzystują najczęściej do transmisji lokalnej pojedyncze skrętki teletechniczne umożliwiające centralne zasilanie nadajników z odbiorników cyfrowych oraz dwukierunkową transmisję i konieczne jest zapewnienie synchronizacji dokonywania pomiarów w różnych punktach tak utworzonej sieci. Odbiorniki cyfrowe transmisji umieszczane są zazwyczaj w koncentratorach pomiarowych sygnałów sejsmoakustycznych lub sejsmicznych montowanych w zależności od potrzeb na powierzchni lub pod ziemią.

Znany jest patent PL 211622 „Sposób i sieć rejestracji sygnałów geofizycznych, zwłaszcza przebiegów wolnozmiennych pochodzących z punktów na wybranym, rozległym terenie” w którym opisano sposób synchronizacji pomiarów typowy dla zastosowań techniki GPS dla celów synchronizacji. 

Na świecie znane są wiodące firmy takie jak GEOSIG, ESG Solutions (Engineering Seismology Group or ESG), Guralp Systems Ltd (GSL), które do synchronizacji próbkowania wykorzystują zegar GPS lub protokół IEEE 1588 PTP w sieci Ethernet. Synchronizacja nie obejmuje dołowych kopalnianych sieci pomiarowych z cyfrową transmisją sygnałów.

Drukuj