Opis projektu

Projekt pn. „Wsparcie ochrony własności intelektualnej tworzonej w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w wyniku prac B+R z obszaru geofizyki górniczej” dotyczy opracowania dokumentacji oraz przeprowadzenia procedur patentowych na terenie Polski, Ukrainy, Republiki Południowej Afryki, Australii, Chińskiej Republiki Ludowej oraz Rosji specjalistycznych, innowacyjnych sposobów i systemów związanych z oceną zagrożeń tąpaniami towarzyszących wydobyciu w kopalniach, szczególnie węgla kamiennego. Projekt jest bezpośrednio związany z dziedziną geofizyki górniczej, a także z takimi dziedzinami jak elektronika i informatyka.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w I Osi priorytetowej „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.2 „Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R”.

W realiach naszego kraju oraz rynku międzynarodowego wynik Projektu w postaci 5 nowoczesnych rozwiązań zgłoszonych do ochrony ma charakter innowacyjny, gdyż w obecnej chwili nie istnieją na świecie podobne rozwiązania. Realizacja niniejszego Projektu ma zmienić w przemyśle górniczym podejście do monitorowania zagrożeń tąpaniami i skojarzonych z nimi zagrożeń metanowych.

Przeprowadzone przed rozpoczęciem realizacji projektu konsultacje jednoznacznie potwierdziły znaczenie społeczno-gospodarcze niniejszego Projektu, bowiem bez tego typu rozwiązań trudno jest budować nowoczesną gospodarkę czy zachować na odpowiednim poziomie bezpieczeństwo załóg górniczych i sprzętu w rejonie wydobycia. Należy podkreślić, że przez opracowanie gotowych do wdrożenia rozwiązań innowacyjnych na poziomie   krajowym i międzynarodowym, wpłynie także na poprawę pozycji konkurencyjnej Instytutu EMAG oraz podmiotów wdrażających rozwiązania na rynek oraz potwierdzi dominację rodzimych rozwiązań w zakresie rozwiązań dla górnictwa. Nie bez znaczenia jest również możliwość uzyskania ochrony patentowej we wskazanych krajach, co w znacznych sposób zmniejszy ryzyko skopiowania rozwiązań przez nieuprawnione podmioty gospodarcze.

Projekt zawiera elementy innowacyjne, które to elementy wzmacniają jego znaczenie społeczno-gospodarcze i naukowe, a także umożliwiają nawiązanie współpracy międzynarodowej na zasadach partnerskich (licencje).

Inicjatorem i podmiotem realizującym niniejszy Projekt jest jednostka naukowa Instytut Technik Innowacyjnych EMAG z siedzibą w Katowicach. Projekt ma charakter aplikacyjny, zaś jego adresatem są głównie przedsiębiorcy/licencjobiorcy z branży górniczej, którzy będą praktycznie wykorzystywali nowe rozwiązania w zgłoszonym do ochrony zakresie.

Projekt zakłada przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz przeprowadzenie procedur związanych ze zgłoszeniem pięciu rozwiązań celem ochrony w poszczególnych krajach. Poniżej przedstawiono pięć rozwiązań, dla których przewiduje się opracowanie niezbędnych dokumentacji celem aplikacji krajowych i PCT w wytypowanych krajach. Te innowacyjne rozwiązania zostały wytypowane przez specjalistów Instytutu EMAG jako najbardziej celowe i zasadne, a przy tym mające realny wpływ na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w kopalniach węgla kamiennego i innych surowców. Takich rozwiązań jest niewiele na rynku, o czym świadczy spore zainteresowanie tą tematyką zarówno ze strony przedsiębiorstw polskich jak i zagranicznych, przedstawicieli biznesu z obszaru geofizyki górniczej.

Drukuj