• Home
  • Uzasadnienie realizacji

Uzasadnienie realizacji

Uzasadnienie realizacji projektu: Niniejszy projekt powstał na bazie zapotrzebowania rynkowego zgłaszanego przez przedsiębiorców branży górniczej, a także partnerów gospodarczych w kraju i za granicą.

Rozwiązania występujące w projekcie charakteryzują się wysokim poziomem innowacyjności. Poziom naukowy przedstawionego projektu jest wysoki o czym świadczy merytoryczny wkład pracowników Instytutu EMAG, który przełoży się na późniejsze rozwiązania w postaci nowych produktów tj.: systemów, specjalistycznej aparatury kontrolno-pomiarowej itp. Efektem tego działania będą nowe innowacyjne produkty które znacznie przyczynią się do powiększenia krajowego i światowego dorobku naukowego w specjalności geofizyki górniczej. Celowym jest zatem uzyskanie ochrony patentowej na rozwiązania opisane powyżej. Rozwiązania te przyczynią się do lepszego rozpoznania stanu górotworu dzięki pomiarom sejsmicznym prowadzonym z bardzo dużą dynamiką w trudnych warunkach zagrożeń gazowych i długich ścian.

Uzyskanie wysokiej jakości pomiarów sejsmicznych w górnictwie jest bezcenne dla  monitorowania rozkładu naprężeń w rejonie ściany lub niebezpiecznych wyrobisk oraz oceny zagrożenia tąpaniami w kontrolowanych rejonach kopalni. Podziemna eksploatacja górnicza powoduje strukturalne zmiany wielu komponentów środowiska naturalnego i różnorakie zagrożenia dla ludności i infrastruktury. Zaproponowane do ochrony sposób i system umożliwi ocenę addytywnego zagrożenia powierzchni powodowanego drganiami i deformacją oraz poszukiwanie prekursorów wysokoenergetycznych zjawisk groźnych dla załóg górniczych.

Jedną z podstawowych metod stosowanych do oceny zagrożenia tąpaniami jest metoda sejsmiczna. Wymaga ona znajomości lokalizacji wstrząsów indukowanych eksploatacją górniczą oraz rozkładów wydzielanej energii. Dokładność lokalizacji silnie zależy od rozmieszczenia czujników w pomiarowych sieciach. Sposób i urządzenia do integracji sejsmicznych i sejsmoakustycznych sieci pomiarowych zapewnią zwiększenie dokładności lokalizacji wstrząsów w obrębie kopalni i umożliwią prowadzenie lokalizacji w rejonach na granicach sieci kopalnianych w sytuacjach, gdy można się posiłkować rejestracjami z sąsiednich bliskich kopalń. Zwiększenie dokładności lokalizacji czy umożliwienie lokalizacji na granicach kopalń przyczyni się również do zwiększenia wiarygodności oceny zagrożenia tąpaniami.

Silne wstrząsy tektoniczne powstające na skutek łamania sztywnych warstw stropowych (piaskowców) są trudne do prognozowania ze względu na brak sposobu i urządzenia do prowadzenia tomografii niskoczęstotliwościowej tych warst. Zaproponowane do ochrony rozwiązanie umożliwi wykonywanie takich pomiarów oraz lepsze rozpoznanie zjawisk zachodzących w tych warstwach, co umożliwi lepszą ocenę zagrożeń związanych z ich deformacją i łamaniem. Znaczenie zaproponowanych do ochrony innowacji powoduje, że ważne jest zabezpieczenie własności intelektualnej w krajach takich jak Polska, Rosja, Chiny i Ukraina.

Nagłe, niekontrolowane wypływy i nagromadzenia metanu w rejonach ścian wydobywczych oraz wyrobisk i zrobów stanowią istotne zagrożenie górnicze. Świadczą o tym wypadki, na przykład takie jak w jednej z kopalń, gdzie wypływ nastąpił prawdopodobnie ze szczelin, czy w innej z kolei kopalni, gdzie wypływ nastąpił ze starych zrobów. Istnieją hipotezy na temat przyczyn nagłych wypływów metanu. Między innymi twierdzi się, że zachodzi związek pomiędzy stanem naprężeń w pokładzie węgla ściany metanowej, a późniejszą – w miarę eksploatacji – emisją metanu.

Stwierdzenie takie opiera się na założeniu, że w miejscu koncentracji naprężeń w pokładzie może być zwiększony wypływ metanu spowodowany większym ciśnieniem. Znaczenie pomiaru metanu wzdłuż ściany powoduje, że ważne jest zabezpieczenie własności intelektualnej w krajach takich jak Polska, Rosja, Chiny i Ukraina. Realizacja niniejszego projektu przyniesie wymierne efekty w postaci ochrony myśli twórczej polskich naukowców, podniesie konkurencyjność ITI EMAG, umożliwi zastosowanie wynalazków przez przedsiębiorców mających siedzibę w Polsce, jest również odpowiedzią na zapotrzebowania podmiotów gospodarczych a tym samym wymierną korzyścią będzie uzyskanie większego poziomu bezpieczeństwa osób pracujących w kopalniach węgla kamiennego co bezpośrednio przełoży się na zmniejszenie liczby wypadków w górnictwie.

W wyniku wewnętrznych prac w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG przeprowadzono badania porównawcze metod istniejących w przedmiotowej dziedzinie, które wykazały całkowity brak tego typu rozwiązań w kraju oraz co najmniej trzy kluczowe elementy projektu innowacyjne w skali międzynarodowej. Określono działania zmierzające do opracowania środowiska rozwojowego produktów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa.

Oprócz zaspokojenia zapotrzebowania rynkowego, niniejszy projekt przyczyni się do rozwoju potencjału Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG w danej tematyce i wygeneruje kolejne prace badawcze związane z przedmiotowym zagadnieniem. Niniejszy projekt będzie realizowany przez wyspecjalizowany personel Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, który w swoim zakresie wpisuje się w Priorytet NSS. W konsekwencji realizacji projektu przewiduje się skomercjalizowanie wyników badań, a wybrane wyniki tego projektu będą mogły być również podstawą do realizacji kolejnych projektów czy modernizacji.

Realizując niniejszy projekt zostanie zakupiony niezbędny sprzęt informatyczny, który po zakończeniu projektu zostanie wykorzystany do wsparcia realizacji przyszłych projektów z przedmiotowej. Przewidywane wyniki projektu poprawią konkurencyjność zarówno jednostki naukowo-badawczej jak i partnerów co w wymierny sposób wpłynie na wzrost zatrudnienia zarówno w regionie jak i na terenie całego kraju. 

 

Drukuj E-mail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates