• Home
 • Zgodność Projektu

Zgodność Projektu

Projekt jest zgodny z następującymi politykami horyzontalnymi UE:

 • Dodatkowości – środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej nie zastępują krajowych środków publicznych, stanowiąc jedynie ich uzupełnienie. Środki pochodzące z UE wywołują efekt dźwigni finansowej, czyli powodują zaangażowanie sektora prywatnego w realizowanie działań współfinansowanych ze środków UE.
    
 • Komplementarności i spójności z innymi politykami wspólnotowymi – działania podejmowane przez Polskę, zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym, współfinansowane przez fundusze strukturalne i Fundusz Spójności, są spójne z priorytetami wyznaczonymi przez Wspólnotę Europejską. Spójność interwencji funduszy strukturalnych z działaniami, politykami i priorytetami Wspólnoty wynika ze Strategicznych Wytycznych Wspólnoty, Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i zapisów programów operacyjnych.
    
 • Koncentracji – dla osiągnięcia zakładanych celów środki finansowe i wysiłki regulacyjne podejmowane w Polsce będą koncentrowane w ograniczonych dziedzinach, a w odniesieniu do przestrzeni na określonych obszarach. Podstawowym obszarem wsparcia w tym projekcie jest wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego EMAG.
    
 • Koordynacji – Komisja Europejska i Polska zapewniają koordynację pomiędzy pomocą z poszczególnych funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rybackiego, a Interwencjami EBI i innych istniejących instrumentów finansowych.
    
 • Oceny – będzie ona stosowana w celu poprawy jakości, skuteczności i spójności interwencji pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz poprawy strategii wdrażania programów operacyjnych, z uwzględnieniem specyficznych problemów strukturalnych, z jednoczesnym uwzględnieniem celu zrównoważonego rozwoju i innych właściwych regulacji wspólnotowych w zakresie wpływu na środowisko oraz strategicznej oceny środowiskowej.
    
 • Partnerstwa – cele Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia realizowane są w ramach ścisłej współpracy Komisji Europejskiej i Polski na zasadzie partnerstwa. Przy opracowaniu, wdrażaniu monitoringu i ocenie programów operacyjnych kraj współpracuje partnersko z właściwymi organami administracji rządowej i samorządowej i innymi władzami publicznymi, partnerami gospodarczymi i społecznymi oraz innymi właściwymi podmiotami. Partnerstwo realizowane jest z pełnym poszanowaniem uprawnień instytucjonalnych, prawnych i finansowych wskazanych partnerów.
    
 • Programowanie – cele funduszy strukturalnych realizowane są w ramach systemu wieloletniego programowania, zorganizowanego w kilku etapach obejmujących określenie priorytetów, finansowanie oraz system zarządzania i kontroli. Programowanie ma charakter kompleksowy i komplementarny, co wymusza ścisłą koordynację prowadzenia i osiągnięcia celów polityki spójności UE na szczeblu wspólnotowym oraz w kraju zarówno na szczeblu centralnym jak i regionalnym. Powyższy projekt jest częścią strategii Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, ściśle związanej z systemem wieloletniego programowania.
    
 • Równość szans – w Projekcie zaangażowane są zarówno kobiety, jak i mężczyźni, co przyczynia się do faktu, iż Projekt jest zgodny z zasadą równości szans w UE. Zasada ta została szczegółowo opisana we wniosku projektowym.
    
 • Społeczeństwo obywatelskie – Projekt jest zgodny z zasadą społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ zakłada podniesienie jakości życia poszczególnych grup ludzi, a co za tym idzie społeczeństwa jako całości. Realizacja Projektu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa informacji w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego.
     
 • Trwały zrównoważony rozwój  (ang. sustainable development) – niniejszy Projekt jest pozytywny pod względem trwałego zrównoważonego rozwoju. Podstawową zasadą stosowaną przy realizacji celów Projektu jest znalezienie konsensu pomiędzy efektywnością ekonomiczną podejmowanych działań, a wymogami zrównoważonego rozwoju, przy równoczesnym zachowaniu równości szans kobiet i mężczyzn. 

Projekt pt. „Wsparcie ochrony własności intelektualnej tworzonej w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w wyniku prac B+R z obszaru geofizyki górniczej” jest realizowany zgodnie z zasadą polityki równości szans. Przy realizacji niniejszego Projektu powołano zespoły mieszane, które posiadają doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, jak i są ekspertami w poszczególnych dziedzinach.

W trakcie realizacji Projektu Wnioskodawca nie wyklucza zatrudnienia dodatkowych osób, które w istotny sposób wpłyną na jego przebieg. Podczas doboru kadry kierownik Projektu wybrał najlepszy zespół bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, który swoją wiedzą i zaangażowaniem przyczyni się do sprawnej, terminowej i zgodnej z założeniami realizacji niniejszego Projektu.

Niniejsza polityka doboru kadry w istotny sposób wpłynie na podniesienie świadomości w zakresie korzyści, jakie płyną ze sprawiedliwego, niedyskryminowanego i spójnego społeczeństwa, w którym wszyscy mają równe szanse, co potencjalnie będzie miało ogromy wpływ na pracujących w Projekcie ludzi oraz na ich kontakty w życiu zawodowym i prywatnym.

Całość podejmowanych działań podczas realizacji niniejszego Projektu przełoży się na rzecz likwidacji barier dyskryminujących i poprawę jakości kapitału ludzkiego, jak również zwiększenie spójności społecznej.

 

Drukuj E-mail

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates