Zgodność Projektu

Projekt jest zgodny z następującymi politykami horyzontalnymi UE:

Projekt pt. „Wsparcie ochrony własności intelektualnej tworzonej w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w wyniku prac B+R z obszaru geofizyki górniczej” jest realizowany zgodnie z zasadą polityki równości szans. Przy realizacji niniejszego Projektu powołano zespoły mieszane, które posiadają doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, jak i są ekspertami w poszczególnych dziedzinach.

W trakcie realizacji Projektu Wnioskodawca nie wyklucza zatrudnienia dodatkowych osób, które w istotny sposób wpłyną na jego przebieg. Podczas doboru kadry kierownik Projektu wybrał najlepszy zespół bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, który swoją wiedzą i zaangażowaniem przyczyni się do sprawnej, terminowej i zgodnej z założeniami realizacji niniejszego Projektu.

Niniejsza polityka doboru kadry w istotny sposób wpłynie na podniesienie świadomości w zakresie korzyści, jakie płyną ze sprawiedliwego, niedyskryminowanego i spójnego społeczeństwa, w którym wszyscy mają równe szanse, co potencjalnie będzie miało ogromy wpływ na pracujących w Projekcie ludzi oraz na ich kontakty w życiu zawodowym i prywatnym.

Całość podejmowanych działań podczas realizacji niniejszego Projektu przełoży się na rzecz likwidacji barier dyskryminujących i poprawę jakości kapitału ludzkiego, jak również zwiększenie spójności społecznej.

 

Drukuj